Tříkrálová sbírka má v našem regionu již několikaletou tradici. Také letos jsme se zapojili do této celorepublikové akce, která v našem regionu podporuje aktivity Charity Český Těšín. Naši nadšení králové v čele s vedoucím skupinky obcházeli domy ve dnech 1. – 14. ledna a každému kdo otevřel napsali na rám dveří pověstná tři písmenka K + M + B 2019.

 

 

Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je upozornit na potřebné lidi kolem nás a pomoci jim. Tříkrálová sbírka zároveň umožňuje všem lidem dobré vůle, aby zakusili radost a uspokojení z toho, že obdarovali člověka v nouzi.

Až k vám přijdou tři králové a prokáží se pověřením Charity Česká republika, otevřete jim nejen dveře, ale
také svá srdce. Prosíme o pomoc lidem trpícím, lidem na pokraji společnosti, osamoceným ve stáří i
opuštěným dětem, lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

Děkujeme Vám z celého srdce za jakoukoliv podporu charitního díla, ať příspěvkem do kasiček našich
mladých koledníků, složenkou, modlitbou nebo jiným způsobem podle Vašich možností a vlastního
uvážení. Kéž Bůh naplní Vaše srdce radostí a pokojem a kéž Vám žehná!

Miloslav kardinál Vlk a metropolita moravský Jan Graubner