Název projektu:    Nízkoprahové zařízení Klub Přístav
Dotace                         713 000 Kč   Moravskoslezský kraj    
                                      332 000 Kč  Magistrát města Havířova 
                                       
Místo realizace          NZDM Klub Přístav
Realizace                    1/2017-12/2017

Klub Přístav je určen pro děti a mládež od 6 -19 let především z Havířova – Prostřední Suchá a nejbližšího okolí, kteří hledají pomoc v obtížných životních situacích nebo by se v budoucnu mohli do takové situace dostat, a kteří z důvodu své sociální situace mají ztížený přístup ke vhodným volnočasovým aktivitám přiměřeným svému věku. Našim cílem je, abys:

  1. věděl, na koho se můžeš obrátit v případě, že se cítíš ohrožen.
  2. řešil své problémy vlastními silami a dokázal jim i předcházet
  3. rozvíjel své schopnosti, dovednosti a znalosti
  4. navazoval a udržoval kvalitní mezilidské vztahy a cítil se být součástí společnosti 

Klub přístav nabízí klientům:

a, výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti
b, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
c, sociálně terapeutické činnosti
d, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí