Název projektu: Spolu, ne vedle sebe

Dotace                         2 733 982 Kč
Poskytovatel                EU – Evropské strukturální a investiční fondy,
                                    MŠMT – Operační program Výzkum, vývoj a  vzdělávání
Místo realizace           Klub Přístav Havířov – Suchá
Realizace                    1.9.2019 – 31.8.2022

Projekt podporuje pracovníky a dobrovolníky, jež se věnují práci s dětmi a mládeží prostředním neformálního vzdělávání v DON BOSKO HAVÍŘOV o.p.s. Umožní jim rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových metod a forem práce. Jedná se o osobnostně sociální rozvoj, získávání kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách, sdílení zkušeností. Účastníci neformálního vzdělávání budou podpořeni v rámci klubů a projektových dnů v i mimo klubovnu.

Dílčí cíle projektu:

– Rozvoj znalostí a dovedností našich pracovníků v oblasti inkluze a osobnostně sociálního rozvoje.
– Sdílení zkušeností a načerpání inspirace pracovníků od jiných organizací neformálního vzdělávání, přenos příkladů dobré praxe do vlastní vzdělávací činnosti.
– Zavedení nové aktivity v rámci neformálního vzdělávání, a sice kluby praktických činností a dovedností se zaměřením na péči o rostliny, živočichy a krajinu, rozvoj dovedností pro pobyt v přírodě, polytechnické a řemeslné vzdělávání s pravidelnou realizací po celou dobu projektu (celkem 6 klubů).
– Zavedení nových aktivit projektového vzdělávání v klubovně i mimo ní a to v celkovém počtu 160 akcí s relizací po celou dobu projektu jako pravidelné zejména víkendové aktivity.

Projektový den v klubovně – Ukaž, co máš v sobě

Projektový den v klubovně – Adventní doba – výroba adventních věnců

Tradice adventu

Vánoce na dědině a tradice

Návštěva střelnice Corrado